kork life balance
   

Korkteam

 

Appel, Anika - Social Media Marketing

Duveneck, Elke - Grafik

Goosmann, Rolf - Fotografie

Müller, Carina - Design

Müller, Steffen - Web-Umsetzung

Scheu, Bärbel - Social Media Marketing

Scheu, Klaus - Ein- und Auskorker

Scheu, Günter - Fotomodell, Korkberater

Scheu, Steffi - Ideen, Texte, Web-Umsetzung

Schöning, Thomas - Experte für Rom und Scherben

Wunderlich, HD - Ideen, Texte